A – Audit


A – Audit

Revision (Audit)

Vi säkerställer hög kvalité avseende ditt bolags finansiella rapporter, vilket i sig ger ökat förtroendet gentemot bolagets intressenter.

Vi erbjuder:

• Lagstadgad revision
• Frivillig revision
• Översiktlig granskning
• Granskning enligt särskild överenskommelse
• Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

ABOUT AUTHOR